Giới thiệu Về nhà trường

Trường Trung học cơ sở 19/8 thuộc xã Ea Tiêu huyện Cư Kuin, khi thành lập trực thuộc Nông trường Cao su 19/8, địa điểm trường nằm giáp danh ba xã nên học sinh của trường vừa là con em các thôn: 9, 10, 12, thôn 2, buôn Ciết của xã Ea Tiêu; thôn 8, buôn Ea Mtă xã Ea Bhôk; thôn Nam Hoà xã Dray Bhăng và một số con công nhân thuộc Nông trường Cao su 19/8. Trường được thành lập do tách từ trường phổ thông cơ sở Kim Đồng năm 1993 thuộc địa bàn Nông trường Cao su 19/8; theo chủ trương và cơ chế quản lý hành chính của Nhà nước chuyển giao về địa bàn xã Ea Tiêu quản lý từ năm 2003.